Formularis de dret civil català. Família
Formularis de dret civil català. Família

Formularis de dret civil català. Família

Tirant Lo Blanch

Lús cada cop més generalitzat del català en el món de la justícia fa necessària ledició de formularis actualitzats de dret civil català: En el present volum abordem els procediments relatius al dret de família.

9788411306614
85,58 €
Impuestos incluidos

 

El llibre pretén abastar lampli ventall de necessitats del professional en la seva redacció quotidiana descrits processals o documents referents a les relacions matrimonials i de parella, separació, divorci, execucions, filiació, potestat parental, reclamació daliments, tutela i emancipació. Sha buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint de figures retòriques, frases recarregades i exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la exposició pormenoritzada dels fets per els autors defi nitius dels textos. Aquesta segona edició incorpora nous formularis que actualitzen el text dacord amb les darreres novetats legislatives i el complementen de forma exhaustiva.

ÍNDICE

I. CAPÍTOLS MATRIMONIALS I MATRIMONI

Capítols matrimonials per a determinar el règim econòmic del matrimoni

Capítols matrimonials pactats abans del matrimoni

Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial

Matrimoni davant de Notari

II. DIVORCI

Demandes relatives al divorci

Demandes de divorci de mutu acord

Demandes de divorci contenciós

Mesures provisionals

Violència sobre la Dona

Mediació familiar

Varis relatius al divorci

III. Separació

Demandes relatives a la separació

Demandes de separació de mutu acord

Demandes de separació contenciosa

Varis relatius a la separació

IV. PARELLA ESTABLE

Demandes relatives a la parella estable

Escriptures notarials

Demandes de parella estable de mutu acord

Demandes de parella estable contencioses

Mesures provisionals

V. RELACIONS EXTRAMATRIMONIALS

Demandes relatives a les relacions extramatrimonials

VI. NUL·LITAT MATRIMONIAL

Demandes relatives a la nul·litat matrimonial

VII. MODIFICACIONS DE MESURES DEFINITIVES

Demandes relatives a la modificació de les mesures definitives

VIII. EXECUCIÓ

Demandes relatives a l’execució de les anteriors matèries

IX. LA FILIACIÓ

Demandes relatives a la filiació

X. LA POTESTAT PARENTAL I ALTRES

Demandes relatives a la potestat parental

Altres

XI. RECLAMACIÓ D’ALIMENTS

Demandes relatives a aliments

XII. TUTELA I PROTECCIÓ DE MENORS

Demandes relatives a la tutela

Demandes relatives a la protecció de menors

XIII. EMANCIPACIÓ

Paginas
882
Autor
Jaume Torrent Echevarría; Virginia Guirao
Fecha de edición
3ª edición Septiembre 2022
Contacta con nosotros